วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

โครงงานทดลองทางวิทยาศาสตร์
                                                        เรื่อง  ดอกเบญจมาศไล่ยุง

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อคิดค้นสูตรยากำจัดยุงจากดอกเบญจมาศ
                2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยากำจัดยุงจากดอกเบญจมาศ

ความสำคัญของโครงงาน
ยากำจัดยุงที่เราได้วิจัยและทำขึ้นนั้น จะมีการเน้นในเรื่องของการกำจัดยุงมากกว่าลูกน้าเพื่อต้องการตัดวงจรชีวิตระยะตัวโตเต็มวัยซึ่งอยู่ในระยะที่กำลังสืบพันธ์และเป็นพาหะของโรคต่าง ๆ

สมมติฐาน
              1.  ได้สูตรยากำจัดยุงจากดอกเบญจมาศ
                2.    ยากำจัดยุงจากดอกเบญจมาศที่ทำขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถกำจัดยุงได้

นิยามศัพท์เฉพาะ
              ดอกเบญจมาศ  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendranthemum grandifflora (เดิมชื่อ Chysanthemum morifolium) วงศ์ : Asteraceae(เดิมวงศ์ Compositae)
              พัยรีธริน (Pyrethrins)  เป็นสารที่อยู่ในดอกเบญจมาศ
              ยุง (MOSQUITOES)  หมายถึง  ยุงลาย ( Aedes ) ยุงรำคาญ ( Culex ) ยุงก้นปล่อง ( Anopheles )
ยุงเสือหรือยุงลายเสือ ( Mansonia ) และ ยุงยักษ์หรือยุงช้าง ( Toxorhynchites )

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการทำโครงงานเชิงทฤษฎี
1.     จำนวนยุงลดน้อยลง
2.     สามารถลดอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ ที่มียุงเป็นพาหะแก่ประชากรในชุมชนได้
3.     ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย
4.     เป็นการพัฒนาทักษะความคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประโยชน์จากการทำโครงงานเชิงประยุกต์
               สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาใช้เองได้

ขอบเขตการศึกษา
                1. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
                                1.1  ตัวแปรต้น     
                                  -   ยากำจัดยุงที่ทำจากดอกเบญจมาศ
                                1.2  ตัวแปรตาม
                         -    จำนวนยุงที่ตาย
                2.  กลุ่มการทดลอง
                                ยุงที่พบในแหล่งน้ำ ภายในโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
                3.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน
                                กันยายน   2553 – ตุลาคม   2553
                4.  สถานที่ในการดำเนินการ
                                อาคารเรียน และบริเวณต่าง ๆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  และชุมชน
ที่กลุ่มผู้ทดลองอาศัยอยู่
สรุปผลการทดลอง
                1. ยาฆ่ายุงที่ทำจากดอกเบญจมาศสามารถฆ่ายุงได้
                2. ประสิทธิภาพของยาฆ่ายุงจากการทดสอบปรากฏว่ามีประสิทธิภาพจริง
การอภิปรายผลการทดลอง
                จากการศึกษาวงจรชีวิตของยุงลายพบว่า ยุงลายมีวงจรชีวิต 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะลูกน้ำ ระยะตัวโม่ง และระยะตัวเต็มวัยซึ่งยุงประเภทนี้จะวางไข่ในน้ำสะอาด และเป็นน้ำที่มีลักษณะเป็นน้ำนิ่ง ซึ่งจากการทดลองโดยนำดอกเบญจมาศมาสกัดด้วยน้ำมันก๊าดหรือเอทิลแอลกอฮอล์  พบว่ายาฆ่ายุงที่สกัดได้สามารถฆ่ายุงได้จริง  เนื่องจากในดอกเบญจมาศจะมีสารชื่อ  พัยรีธริน (Pyrethrins)  ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลง
จากปัจจัยดังกล่าว เมื่อยุงลายถูกสาร พัยรีธริน (Pyrethrins)  แล้วสารดังกล่าวจะเข้าไปทำลายระบบต่าง ๆ        ภายในร่างกายของยุง โดยเฉพาะระบบการหายใจ  จึงทำให้ยุงตาย

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1.     ในการใช้ยาฆ่ายุงที่ทำจากดอกเบญจมาศไปฉีดพ่นจะใช้ในปริมาณที่มาก  และ
การเพาะเลี้ยงยุงที่จะนำมาทดลองต้องอาศัยเวลา
           2.   สารละลายที่ใช้ในการสกัดควรใช้แอลกอฮอล์ซึ่งจะดีกว่าน้ำมันก๊าดตรงที่ไม่มีกลิ่นฉุน

ข้อเสนอแนะในการทำการทดลองครั้งต่อไป
                    1.  ควรเปรียบเทียบสารที่ใช้สกัดว่าระหว่างน้ำมันก๊าดกับแอลกอฮอล์ว่าชนิดไหนมีประสิทธิภาพในการสกัดสารจากดอกเบญจมาศได้ดีกว่า
                    2.  ควรเปรียบเทียบดอกเบญจมาศสีต่างกันว่าดอกเบญจมาศสีใดมีประสิทธิภาพในการฆ่ายุงได้ดีกว่ากัน

คณะผู้จัดทำ
                      1. เด็กชายธนพัฒน์    แตงอ่ำ
                      2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   พูลหน่าย
                              3.  เด็กชายมลฑล       ทองทวี
                             
                       

เรือมหัศจรรย์

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
........เรือมหัศจรรย์..........

                เรือมหัศจรรย์  เป็นประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมา  มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดสิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และหลักการทางวิทยาศาสตร์
                เรือมหัศจรรย์  มีหลักการทำงานของเครื่องยนต์ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในถ่านไฟฉายให้เกิดพลังงานจลย์แล้วไปหมุนแกนใบพัดที่ติดไว้กับตัวเรือ  เมื่อใช้เครื่องบังคับเรือจึงสามารถแล่นไปได้
                เมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้วนำมาทดสอบปรากฎว่าเรือสามารถแล่นได้
                ประโยชน์และคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์  เพื่อนำความรู้ทางด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้ประดิษฐ์ของเล่นที่มีคุณค่าวัสดุที่ใช้

                       1.  มอเตอร์พร้อมเครื่องบังคับที่เป็นของรถบังคับเก่าที่ไม่ใช้แล้ว  จำนวน  1  ชุด            
                               2.  โฟมสำหรับทำตัวเรือ
                               3.  กาว   จำนวน  1  ขวด
                              4.  เทปใส  จำนวน  1  ม้วน
                              5.  มีดคัตเตอร์  1  ใบ
                              6.  ถ่านไฟฉาย  จำนวน  5  ก้อน
                  7.  สายไฟ
                  8.  ใบพัด  1  ชุด
งบประมาณ    60  บาท  รายละเอียดดังนี้
                   -     กาว  10  บาท                    
     -      มีดคัตเตอร์  ราคา 20 บาท
     -     โฟม  ราคา  10  บาท
     -     ถ่านไฟฉาย  20  บาท


แผนภาพและหลักการทำงาน   

                เรือมหัศจรรย์  มีหลักการทำงานของเครื่องยนต์ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในถ่านไฟฉายให้เกิดพลังงานจลย์แล้วไปหมุนแกนใบพัดที่ติดไว้กับตัวเรือ  เมื่อใช้เครื่องบังคับเรือจึงสามารถแล่นไปได้
เมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้วนำมาทดสอบปรากฎว่าเรือสามารถแล่นได้
                ประโยชน์และคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์  เพื่อนำความรู้ทางด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้ประดิษฐ์ของเล่นที่มีคุณค่า
ผู้ผลิตสิ่งประดิษฐ์
                           1.  เด็กชายพีรพล         หาญน้อย            
                           2.  เด็กชายเสฏฐวุฒิ      พูลหน่าย           
                           3.  เด็กชายภาสวิช         คงสวัสดิ์            
                           4.  เด็กชายธนพัฒน์     แตงอ่ำ                  

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน.........โดยธนพัฒน์และจันทร์มณี  แตงอ่ำ

  •               จากการประกอบอาชีพการทำกล้วยอบน้ำผึ้งขายของจังหวัดพิษณุโลก  เป็นอาชีพที่มีจุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ในการลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต  จึงได้ประดิษฐ์ Slice Machine  ขึ้น  โดยมีหลักการทำงานของเครื่องยนต์ต้นกำลังจะใช้เฟืองทดหมุนมูเลย์ที่ต่ออยู่กับสายพาน แล้วเพลาก็จะไปหมุนจานใบมีดให้ทำงานได้ ในขณะที่เราหมุนเฟืองทด เรายังติดตั้งไดนาโมไว้สำหรับปั่นกระแสไฟฟ้า และเอาตัวแปรกระแสไฟฟ้าต่อกับบอร์ด ตัวแปรก็จะส่งกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอร์รี่ ประโยชน์และคุณค่าของเครื่อง สามารถหั่นกล้วยได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นการประหยัดแรงและประหยัดระยะเวลาในกระบวนการผลิต ทำให้ปริมาณสินค้ามากกว่าเดิม นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดพลังงาน และสามารถสร้างและเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอร์รี่ได้ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย
             ลักษณะพิเศษ  นอกจากจะใช้ในการหั่นกล้วยเพื่อทำกล้วยฉาบแล้ว  ครอบครัวที่ประกอบอาชีพในการทำหน่อไม้ดองเป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูฝนสามารถนำไปหั่นหน่อไม้เพื่อทำการดองได้  และถ้าต้องการกล้วยในปริมาณมากและเวลาเร่งด่วน  สามารถใช้ไฟฟ้าหมุนได้  เนื่องจากได้ต่อกับมอเตอร์เพื่อหมุนมูเล่ย์โดยตรง 
            จากความคิดของนักเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่  ระดับภาค  ระดับประเทศ  และเข้าสู่เวทีนานาชาติโดยการเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ